تامین تجهیزات

تامین تجهیزات

شرکت آریا فرتاك نویان با کادر مجرب مهندسی در نظر دارد به هدف تامین بخشــــــی از نیازهاي مهندسـی صـنایع نفت، گاز و پتروشـیمی و کارخانجات صــنعتی با تکیه بر توان فنی و مهندســین متخصص و با تجربه در زمینه الکتریکال، کنترل و ابزاردقیق فعالیت نماید. کارشناسـان مجرب ابزار دقیق این شرکت با اسـتفاده از بازرگانی قوي و دفاتر مهندسـی بازرگانی در تـرکیه و امارات متحده عـربـی قادر به تامین تجهیـزات ابـزار دقیق ازکشـورهاي ایتالیا، آلمان، چین و . . . میباشـد و تأمین تجهیزات با اسـتفاده از Order Codeدقیق و از دیتا شـیت تجهیز، نرم افزار هاي ســایزینگ ولو و ابزار دقیق مانند intoolو ســایر نرم افزار هاي مرتبط صـــــورت میگیرد. ما در بســــــیاري از خریدها از Third Partyهاي معتبر استفاده می نماییم. موارد ذیل که در خرید ترانســــمیترهاي دما، فشــــار، فلو و سطح به تاییدparty third معتبر خواهند رســـید. شـــرکت آریا فرتاك نویان تجربه خرید و اســــتفاده ازThird Partyمعتبر براي صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را دارا می باشد.

  • Certificate of Origin
  • Eu Declaration Conformity
  • Calibration Report
  • Material Certificate 3.2
  • Ex Certificates
  • Dimension, Drawings, functioning
  • CE and RoHS certificates
Valves-Ariya-instrumentValves-Ariya-instrument-base
Vibration-Ariya-instrumentVibration-Ariya-instrument-base
Levels-Ariya-instrumentLevels-Ariya-instrument-base
Temperature-Ariya-instrumentTemperature-Ariya-instrument-base
Pressure-Ariya-instrumentPressure-Ariya-instrument-base
Flow-Meater-Ariya-instrumentFlow-Meater-Ariya-instrument-base
Laboratory-Equipment-Ariya-instrumentLaboratory-Equipment-Ariya-instrument-base